08-02-2017 | Администратор |

Клиенти на Уникредит Булбанк, от 1 февруари 2017г. ВЕЧЕ са влезли в сила нови ДВОЙНИ-ТРОЙНИ такси (или повече) на много от банковите услуги, включително се активират такси за досега безплатни услуги, напр. „спестовни сметки“.

Ако сте клиент на Уникредит Булбанк, то новите високи такси вече са в сила и най-вероятно ще бъдат приспаднати на 24 февруари 2017г. вечерта! Промените можете да прочетете в ПДФ файл от официалния уеб сайт на Уникредит Булбанк.

Както споделихме по-рано през седмицата, очакват ни ударно по-високи цени на водата и ето че това е факт във всички сфери – ток (преди 1-2 години), вода (сега и всяка година напред), банки (преди 2-4 години и сега), снегопочистване, лекарства, храни и други…

Разбира се новите такси са необосновани и ще увеличат печалбата на банката с над 20% на гърба на народа. Единственият начин да не ви начислят новите такси (ако има такъв към днешна дата), е да изразите писмено несъгласие с новите такси и условия и да закриете всичките си сметки от Уникрдит Булбанк.

Ако другите банки проявят същата политика, ще трябва да изискваме от бъщещото правителство да отмени всички задължения и лимити за финансови операции в брой (на ръка) или да бъдат въведени регулации в цената на банковите услуги!?

Наистина това не е шега – призовавам ви да гласувате на предстоящите парламентарни избори 2017. Ако можете – пуснете 2 гласа против „настоящото“, за да има бъдеще за младите и децата!

По-надолу публикуваме извадка от оригиналния документ с промени в цените, без да е пълен и изчерпателен, само най-важните промени! Точните суми може да се променят междувременно или да не са копирани правилно, така че проверете официалния сайт…:

Уважаеми клиенти,
Уведомяваме Ви, че считано от 01.02.2017 г. влизат в сила промени в Тарифата за физически лица.
Промените са както следва:
1. Определен е размерът на таксите по Платежна сметка за основни операции и услугите към нея (Приложение 1 от Раздел I. Сметки).
2. Намалява се размерът на таксата за вътрешнобанков безкасов превод в лева, нареден по електронен канал на BGN 0,40. Намалява се също така и размерът на таксата за вътрешнобанков безкасов превод във валута, нареден по електронен канал на EUR 2.
3. Намалява се размерът на таксата за междубанков превод в лева през БИСЕРА, нареден по електронен канал на BGN 0,80.
Намалява се също така и размерът на таксата за изходящ превод в чуждестранна валута и презграничен превод от сметка – ТОМ вальор (1 работен ден), нареден по електронен канал на 0,10% мин. EUR 10, макс.EUR 200.
4. Премахва се таксата за закриване на сметка.
5. Банката прекратява предоставянето на услугата Превод с изплащане на каса.
6. Променя се размерът на таксата за откриване на спестовна сметка на BGN 2,50/EUR 2,50.
7. Променя се размерът на таксата за поддръжка и обслужване на всички спестовни сметки на BGN 2/EUR 2.
8. Променя се размерът на таксата за внасяне на суми по сметка в банката от трето лице, което не е титуляр на сметката:
за суми до BGN 5 000 включително – 0,30%, мин. BGN 3/EUR 15;
за частта над BGN 5 000 – 0,50%, макс. BGN/EUR 300;
9. Променя се размерът на таксата за теглене на суми от сметка:
За суми до BGN 1 000/EUR 500 включително – 0,30%, мин. BGN/EUR 3;
За частта над BGN 1 000/EUR 500 – 0,50%, макс. BGN/EUR 600.
10. Размерът на таксите за плащане по директен дебит се променят:
В системата на банката – BGN 1,50;
През БИСЕРА – BGN 3.
11. Променя се размерът на таксата за превод в лева през БИСЕРА на хартиен носител на BGN 2,50.
12. Променя се размерът на таксата за откриване на разплащателна (картова) сметка на BGN 2.
13. Таксата за поддръжка на разплащателна (картова) сметка се променя както следва:
За клиенти с регулярни постъпления на BGN 1.
За клиенти без регулярни постъпления на BGN 2.
14. Във връзка с промените на таксите и комисионите за поддръжка и обслужване на разплащателна (картова) сметка и таксите за банкови преводи се променя месечната такса на абонаментите в Програма Модула.
Приложение 1 от Раздел I. Сметки Размер на таксите по платежна сметка за основни операции и услугите към нея, съгл. ЗПУПС
Услуги
Такси
Откриване
1. Откриване на платежна сметка за основни операции 1.90 лв.
Обслужване
2. Поддръжка и обслужване на платежна сметка за основни операции за клиенти с регулярни постъпления* 0.99 лв.
3. Поддръжка и обслужване на платежна сметка за основни операции за клиенти без регулярни постъпления* 1.50 лв.
Закриване
4. Закриване на платежна сметка за основни операции, открита до 12 месеца от датата на закриване – без такса
5. Закриване на платежна сметка за основни операции, открита преди повече от 12 месеца от датата на закриване – без такса
Внасяне на средства***
6. Внасяне на средства по платежна сметка за основни операции в офис на банката**
до 5 000 лв. – без такса
над 5 000 лв. – 0.09% за горницата, макс. 195 лв.
Теглене на пари в брой
7. На каса в офис на банката за суми до 1 000 лв. включително*** 0.25% от сумата, мин. 2.50 лв.
8. На каса в офис на банката за суми над 1 000 лв.*** съгласно Раздел II, т. 2 от
Тарифата
9. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от банката – без такса
10. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в страната 0.88 лв.
11. С дебитна карта на АТМ, обслужвано от друга банка в чужбина (вкл. Европейския съюз), извън УниКредит Груп 4.70 лв. + 0.99 % от сумата
Плащане по директен дебит
12. Към сметка при същата банка 1.20 лв.
13 Към сметка при друга банка 2.10 лв.
Платежни операции, извършвани чрез платежна карта, включително чрез интернет
14. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от банката без такса
15. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в страната без такса
16. Плащане с дебитна карта на ПОС, обслужвано от друга банка в чужбина (вкл. Европейския съюз) – без такса
Кредитен превод в национална валута
17. На хартиен носител към платежна сметка при същата банка 0.95 лв.
18. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка 0.39 лв.
19. На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 2.10 лв.
20. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка при друга банка 0.79 лв.
21. На хартиен носител към платежна сметка на бюджета при същата банка 0.95 лв.
22. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка на бюджета при същата банка 0.39 лв.
23. На хартиен носител през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 2.10 лв.
24. Чрез онлайн банкиране през БИСЕРА към платежна сметка на бюджета при друга банка 0.79 лв.
Кредитен превод в евро
25. На хартиен носител към платежна сметка при същата банка € 2.10
26. Чрез онлайн банкиране към платежна сметка при същата банка € 1.10
27. На хартиен носител с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка 0.17% от сумата, мин. € 20, макс. € 257
28. Чрез онлайн банкиране с вальор различен от вальор същия ден към платежна сметка при друга банка 0.09% от сумата, мин. € 9.90, макс. € 199
29. Входящ кредитен превод
0.06% от сумата, мин. € 5.10, макс. € 74.60
* Таксата се събира месечно или при закриване на сметката.
** Таксата се събира при внасяне на суми от трето лице, което не е Титуляр на сметката.
*** Размерът на касовите комисиони се изчислява на база общата сума на всички касови операции през деня поотделно за внасяне и теглене на суми, за всяка клиентска сметка.
Забележка:
1. За операции, които не са изрично посочени в това Приложение, се прилагат таксите указани в останалите раздели от Тарифата на Банката. Условията по издаване и обслужване на банковата карта към сметката са указани в Раздел VIII. Карти, Приложение No 4.
2. Клиенти с регулярни постъпления в банката са клиенти физически лица, получаващи входящи преводи по една и съща разплащателна (картова) сметка на клиента от други лица поне 3 от последните 4 месеца при минимална сума на регулярно месечно постъпление от 10лв.
С предоставянето на настоящото уведомление Банката изпълнява своето задължение в ролята на доставчик на платежни услуги съгласно чл. 43 от ЗПУПС да информира с двумесечно предизвестие клиентите си (ползватели на платежни услуги) за предстоящи промени в условията на рамковия договор, сключен между тях.
С настоящото Банката информира ползвателите на платежни услуги, че счита, че те са приели промените в условията на рамковия договор, освен ако уведомят Банката, че не приемат тези промени преди датата, на която промените влизат в сила. В случай че ползвателите на платежни услуги не приемат промените, Банката уведомява, че те имат право да прекратят незабавно рамковия договор и съпътстващите го договори преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носят отговорност за разноски и обезщетения.

1 коментар към “Уникредит Булбанк – нови ДВОЙНИ такси (или повече)”

  1. Павел Йончев каза:

    Добре е да се направи каталог, където банките да обявяват най-важните параметри за своята дейност по отношение обслужването на клиенти.Така, след сравнение, всеки ползвател на банкови услуги ще има бърза представа за тях.


Връзки към тази страница

    Коментирай

    Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!