18-04-2010 | Людмил Ставрев |

Всички български граждани, които имат здравни осигуровки и са с непрекъснати здравни права, имат както права, така и задължения! Ето защо публикуваме информационния бюлетин на Министерството на Здравеопазването (МЗ) и Националната Здравно Осигурителна Каса (НЗОК). Моля, прочетете внимателно, за да не ви правят на маймуни!

Кой дължи здравноосигурителни вноски

Размерът на здравната вноска през 2010 г. е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в отношение 60:40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора. Самоосигуряващите се лица плащат здравна вноска поне върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 г., който е 420 лв. Максималният доход, върху който се плаща здравна вноска, е 2000 лв. Самоосигуряващите се лица са длъжни да се осигуряват до 10-то число на следващия месец. Освен това извършват годишно изравняване на осигурителния си доход, съгласно данните от данъчната декларация.

Българите, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през годината, могат да не заплащат здравни вноски, след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите. Те възвръщат здравноосигурителните си права след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват, или след еднократно заплащане на 12 здравни вноски върху минималния осигурителен доход от 420 лв.

Правата на хората, които са длъжни сами да се осигуряват, се прекъсват, когато не са внесли повече от три вноски за 36 месеца. Тогава те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Правата им се връщат, след като платят всички вноски, които дължат през последните 36 месеца до месеца, когато желаят да получат медицинска помощ. Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава от правото да се ползват услугите на здравната каса. Човек може да загуби осигурителните си права за един месец и ако не се е явил на годишния профилактичен преглед, регламентиран в НРД. Самоосигуряващите се, които не са платили здравните си вноски за срок, по-дълъг от три месеца, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение с глоба от 1000 до 3000 лв. До 1 март т.г. тези от тях, които са с нередовни здравни вноски, няма да бъдат глобявани при внасянето им. Хората, които не са изпълнили задължението си да подават декларация по чл. 40, ал. 5, т. 2, от ЗЗО, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение с глоба от 1000 до 3000 лв.

Кога плащаме потребителска такса

При всяко посещение при личния си лекар, специалиста или зъболекаря, здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, или 2.40 лв. Таксата за болничен престой през 2010 г. е в размер на 2% от минималната работна заплата за страната, или 4.80 лв. Ако се налага лечение в болница повече от 10 дни за една година, не се заплаща потребителска такса за престоя след десетия ден.

Жените, навършили 60 години и мъжете над 63 години, плащат за всяко посещение при лекаря или зъболекаря 1 лев. От потребителска такса са освободени децата до 18 години, бременните и родилките до 45 дни след раждането, социално слабите, ветераните от войните и военноинвалидите, онкоболните, медицинските специалисти, хората с увреждания и други групи лица. Списъците с всички категории, които са освободени от потребителска такса, трябва да бъдат обявени на видно място пред кабинетите на лекарите, специалистите и зъболекарите. Лекарят, зъболекарят или здравното заведение издават на пациента документ за платените от него суми.

Вижте също:   Честита Нова 2010 година!

За медико-диагностични изследвания в лаборатория пациентите заплащат потребителска такса от 2.40 лв., или цена, която определя съответният изпълнител.

Как ще се лекуваме в болница

През 2010 г. всяка болница, която иска да сключи договор с НЗОК, трябва да осигурява 24 часа в денонощието възможност за прием при спешни състояния. За сключване на договор ще се изисква наличието на лекари по съответните специалности на основен трудов договор в болницата. Лечебните заведения за болнична помощ трябва да разполагат и с необходимата апаратура, както и да имат клинична лаборатория. Тези изисквания се въвеждат, за да се гарантира качествена медицинска помощ за хората. Болниците, които не отговарят на критериите, няма да могат да сключат договор със здравната каса за съответните медицински дейности. Това обаче няма да затрудни достъпа на пациентите до нужната медицинска помощ и до болница. Навсякъде ще продължат да съществуват центровете за извънболнична помощ, каквито са диагностично-консултативните центрове (ДКЦ), медицинските центрове, както и филиалите на Спешна помощ. Освен това е създаден ясен ред за достъп до нужната клиника или отделение, където може да се окаже качествено лечение на хората.

Как да стигнем до болница

Всеки пациент, който почувства неразположение, трябва да посети личния си лекар, а ако смята, че проблемът е сериозен, може да потърси директно Спешна помощ. В първия случай лекарят ще го прегледа и ще прецени дали има нужда от лечение в болница. Ако смята, че е така, той ще му даде съответното направление. То важи 30 дни. Личният лекар ще разполага с информация в кои болници може да се окаже нужната медицинска помощ и ще информира пациента къде може да се лекува. Ако пациентът има нужда от незабавна помощ, а най-близката болница няма капацитета да осигури нужните медицински грижи, от Спешния център ще го откарат до най-близката клиника, в която може да се извърши лечението. Ако състоянието на пациента не е спешно, той ще трябва сам да се придвижи до болницата, в която иска да се лекува. За спешни състояния се смятат всички, които застрашават живота на човека, или могат да доведат до съществено увреждане. Такива са: инфаркти, инсулти, отравяния, травми, изгаряния. Ако човек директно е потърсил Спешна помощ и се окаже, че има нужда от незабавно лечение, оттам ще са длъжни да му окажат медицински грижи и при нужда да го закарат до найблизката болница, където може да получи лечение.

Освен от личните си лекари, пациентите ще могат да получават информация кои болници по какви специалности работят със здравната каса и от районните здравни каси, от регионалните центрове по здравеопазване, от болниците, както и на горещия телефон на НЗОК – 0800 14 800.

Какво плащаме в болница

През тази година всеки здравноосигурен пациент ще е длъжен да заплаща потребителска такса от 4.80 лв. през първите десет дни от престоя си в болница. След това не се дължи подобна такса. От плащането са освободени деца до 18 години, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, хора с увреждания и други групи. Тази информация, заедно със списък с консумативите и дейностите, които не покрива НЗОК, трябва да бъде обявена на достъпно място във всяка болница. Целта на този списък е всеки пациент да знае точно за какво може да му се искат пари при лечението. Така ще се ограничат нерегламентираните плащания в системата. При постъпване и изписване от лечебното заведение всеки пациент ще може да получи информация за оказаното лечение, за неговата стойност и за размера на платените медицински дейности.

Вижте също:   Местни избори 2019 в Община Сливница - кандидати

Как стигаме до специалист

Достъпът до специалист и през тази година ще става чрез личните лекари. По тяхна преценка хората ще получават съответните направления, с които ще могат да отидат при специалист в рамките на един месец. Прегледът се покрива от здравната каса, но пациентът дължи потребителска такса от 2.40 лв. и при специалиста. От такса са освободени децата до 18 години, хората с увреждания, военноинвалидите и други групи хора.

Кой има право на профилактичен преглед

Всеки здравноосигурен има право на един профилактичен преглед годишно. Той се извършва от общопрактикуващия лекар и включва следните дейности: клиничен преглед за изясняване на здравословното състояние, лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта, формиране на рискови групи и др. От 2009 г. при профилактиката на лицата над 18 години личният лекар назначава и изследване на холестерол, триглицериди и HDL-холестерол, с оглед определяне на риска от сърдечно-съдови заболявания. При наличие на определени рискови фактори се назначава и изследване на кръвна захар на гладно. Изследванията се извършват в сертифицирани медико-диагностични лаборатории, сключили договор с НЗОК. При съмнение за риск от диабет, инфаркт, инсулт, сърдечно-съдови и злокачествени заболявания, личният лекар може да назначава и консултации с лекар по профила на заболяването.

При проследяване на възникнало заболяване, при съмнения за рак на гърдата или на простатата, както и при усложнения от диабет, личният лекар има право да назначава високоспециализирани изследвания: мамография на млечна жлеза; PSA при мъжете за рак на простатата; изследване на хормони на щитовидната жлеза; изследване за микроалбуминурия за проследяване на диабет.

От тази година, ако не направят профилактичния си преглед, пациентите ще загубят здравноосигурителните си права за един месец. Освен това те могат да бъдат глобени от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв. На санкция подлежат и родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации за децата си. Правомощия да налагат тези санкции имат Районните центрове по здравеопазване – поделения на Министерството на здравеопазването.

На какво имат право децата и бременните

За първи път през 2010 г. децата до 18 години ще имат неограничен достъп до детски профилни специалисти. Досега възрастовата граница беше 14 години. Неограниченият достъп означава, че личният лекар не може да откаже даването на направление, при необходимост. Децата до 18 години не дължат и потребителска такса за преглед при лекар или за престой в болница.

Профилактичните дейности при децата включват различни прегледи, изследвания и имунизации. Наблюдението се провежда от личния лекар на детето, а когато той не е педиатър, родителите имат право да изберат специалист по детски болести, изпълняващ програмата „Детско здравеопазване”. Имунизациите се извършват само от личния лекар. Досега в Имунизационния календар бяха включени 9 вида ваксини, а от април 2010 г. в него влизат и две нови имунизации против пневмококови инфекции, както и комбинирана петвалентна ваксина (срещу полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В). Тя е по-пречистена и намалява риска от усложнения.

Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. При нормална бременност наблюдението се провежда от личния лекар или от специалист по акушерство и гинекология по избор на бременната. При рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” се изпълнява задължително от специалист акушер-гинеколог.

Вижте също:   Уникредит Булбанк - нови ДВОЙНИ такси (или повече)

Какви прегледи има за хронично болните

Обемът на изследванията и броят на посещенията при диспансерното наблюдение на хронично болни хора зависи от тяхното състояние. За първи път през 2010 г. пациентите със сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти подлежат на диспансерно наблюдение от кардиолог, детски кардиолог или от съдов хирург. Досега такива пациенти се консултираха със специалист по общия ред. Освен това е достатъчно само едно направление от личния лекар към съответния специалист, за да може до края на живота си пациентът да бъде наблюдаван от него. Това се отнася както за децата, така и за възрастните. Предвидено е също така и извършването на ехокардиография, доплерова сонография, холтер-мониториране на деца и възрастни, освен прегледа при специалист. Когато е необходимо, ще се извършват и други специализирани дейности и изследвания.

Какво плащаме при зъболекаря

Хората с непрекъснати осигуровки могат да се лекуват по избор при всеки зъболекар, сключил договор с НЗОК. За всяка от денталните дейности, заплащани от НЗОК напълно или частично, човек може да избере един и същ, или различен зъболекар. При посещение при зъболекаря пациентът трябва да носи здравноосигурителната си книжка, в която се вписват извършените дейности.

При всяко посещение при зъболекаря пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, или 2,40 лв. Потребителската такса за лицата, навършили 60 години за жените и 63 години за мъжете, е в размер на 1.00 лв. Не заплащат потребителска такса децата под 18 години и освободените групи лица. Децата и младежите до 18 години имат право на обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб.

Здравноосигурените над 18 години имат право на обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности. За бременните се предлага и допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус. Тъй като в повечето случаи дейностите, извършени от зъболекаря, не са напълно заплатени от НЗОК, пациентът следва да доплати необходимата сума:

ДейностДоплащане до 18 годиниДоплащане над 18 години
Преглед1.801.80
Поставяна на пломба от амалгама или химиополимер4
Вадене на зъб4
Лечение на периодонтит или пулпит на временен зъб4.70не се предлага
Лечение на периодонтит или пулпит при постоянен зъб12.30не се предлага

Повече информация може да намерите при вашия общопрактикуващ лекар, във всички РЗОК, в регионалните центрове по здравеопазване, на сайтовете на МЗ – www.mh.government.bg и на НЗОК – www.nhif.bg, както и на горещия телефон – 0800 14 800.

4 коментара и връзки към “Права и задължения на Здравноосигурените граждани през 2010 година”

 1. Направили сте хиляди грешки в тази статия. Де да беше „минималния осигурителен доход за 2010 г., който е 420 лв“ или пък „Минималният доход, върху който се плаща здравна вноска, е 2000 лв.“
  Ха-Ха НЕОСВЕДОМЕНИ Сте Вие!!!

 2. Сливница каза:

  Правилата са официално публикувани от здравната каса – http://www.nhif.bg/

  Долу вдясно има линк към PDF версия на „Права и задължения на здравноосигурените граждани през 2010“.

  Текста наистина не съм чел целия и сега виждам указаната грешка. Интересно е че някой го е въвеждал ръчно, а аз пък съм го копирал и съм размножил грешния вариант 🙂

  Благодаря!
  Люди

 3. Сливница каза:

  Коригирах текста с копие от оригиналния документ. Наистина има големи грешки 🙂 Нещо като скрита камера, да видим кой как ще реагира.

  Хубаво е поне един човек да чете 🙂

  Поздрави!

 4. Muro каза:

  Грандиозни глупости…


Връзки към тази страница

  Коментирай

  Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!