28-02-2010 | Администратор |

На 10 февруари 2010г. Народно Читалище „Съзнание” – гр. Сливница проведе информационен ден, посветен на европейската година за борба с бедността и социалното изключване. Събитието бе подготвено с помощта на Информационен център „Европа Директно – Читалища” и Фондация за развитие „Читалища”, чийто партньор е читалището.

Поздравление към участниците поднесе г-н Асен Георгиев – зам. кмет на Община Сливница. За европейската година на борба с бедността и предизвикателствата пред работещите в полза на социалната интеграция на местно ниво говори г-жа Антоанета Гинина – Председател на Фондация за развитие „Читалища” от Европейския информационен център „Европа Директно – Читалища”. Тя насочи вниманието към проблемите на хората, засегнати от бедността и попаднали в положение на социално изключване.

Присъстващите г-жа Жана Кръстанова – Директор на Дирекция „Бюро по труда” – Сливница и г-жа Ани Генова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” запознаха участниците във форума с възможностите и конкретните действия за борба с безработицата и бедността в Община Сливница. Представена бе подробна актуална информация за ръста на безработица в Общините Сливница, Костинброд, Драгоман, Годеч и Божурище, за мерките насочени към понижаване на безработицата чрез насърчаване на трудовата заетост, социално-икономическа интеграция на безработните в неравностойно положение чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и подобряване услугите на пазара на труда. Чрез статистиката за 2009г. бе показана каква е държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на общините Сливница и Драгоман. Диана Драганова от Отдел „Закрила на детето” – Сливница представи проблемите, свързани с отглеждане, възпитание и обучение на децата, грижите за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда.

Вижте също:   Пожелайте си - за да се сбъдне! От какво се нуждаят живущите в Сливница

Присъстващите на форума участвуваха в открит Час на класа в библиотеката на Читалище ”Съзнание”, където учениците на г-жа Юлия Димитрова от ІV клас развълнувано разказаха за трагедията в Хаити, споменаха хилядите жертви и разрушения на най-бедната в западното полукълбо страна. Поговориха си със секретаря на Читалището г-жа Йоланда Младенова за средствата, събрани в подкрепа на тази голяма човешка трагедия. Г-жа Зоя Борисова представи планираната дейност на центъра „Европа Директно – Читалища” за 2010г., а Й. Младенова разказа за опита и възможностите на Читалището, направи предложения за преодоляване на социалната и културна изолация в Община Сливница.

Раздадени бяха справочни материали, подсигурени от информационния център „Европа Директно – Читалища”, свързани с политиките на ЕС, законодателството, програмите и възможностите за финансиране, упражняване на права, свързани с личностната реализация, пътуване, обучение и всичко, което гражданите в своето ежедневие могат да зададат като въпрос, свързан с Евросъюза.

Вижте също:   Прием на деца и ученици за предучилищна група и 1-ви клас в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" Сливница

Асоциация “Активни потребители”, с която Читалището си партнира, също предостави много безплатни материали относно предлаганите на пазара стоки и услуги, за рисковете, свързани с употребата им и начините за избягването им, както и за въздействието на стоките върху околната среда, информация за действащото в Р България законодателство в областта на защитата на потребителите и опазване на околната среда.

С така проведения информационен ден всички участници се обединиха около идеята, че информирайки за бедността и популяризирайки активното приобщаване се засилва съпричастността на местната общност с политиките и действията по социално включване, за да могат и тези засегнати групи от населението да живеят достойно и да участват пълноценно в обществото.

Автор: инж. Йоланда Младенова
Секретар на Читалище „Съзнание” – гр. Сливница

Коментирай

Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!