06-04-2009 | Администратор |

Общи условия

Съдържанието в сайта Slivnitsa.com е предназначено изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, показване, представяне, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информацията и материалите от сайта. Достъпът до тези материали, информация и услуги е безплатен.

Използването и достъпът до Slivnitsa.com и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България. Всяко неправомерно действие ще бъде предавано на съответните власти.

Потребителят няма право да използва информация от Slivnitsa.com, ако тя ще се използва за неправомерни и неетични цели.

Авторски права

Текстове, снимки, видео, коментари и другите материали в сайта Slivnitsa.com принадлежат на техните автори. С публикуването на материали в Slivnitsa.com, вие (авторите) автоматично предоставяте на издателите на Slivnitsa.com правото да ги публикуваме изцяло или отчасти във всички наши издания във всякакъв формат – цифров или физически.

Авторите на Slivnitsa.com запазват правото си да редактират страниците и да прекратяват достъпа до тях по всяко време, без предварително известие.

Използване на материали и информация

Използването на пълните текстове и картинки, с големина над 200 x 200 пиксела, не е позволено без разрешението на Slivnitsa.com и авторите на материала.

Използването на цитати или умалени изображения е разрешено при условие, че е изрично упоменато авторът (авторите и редакторите) на материала, а когато публикацията е в цифров вид – да се постави линк към страницата източник в Slivnitsa.com.

Отговорности

Екипът на сайта Slivnitsa.com не носи отговорност за каквито и да е щети, причинени от наши или чужди публикации, съдържащи невярна, непълна или неточна информация. В това число – нанесени морални щети на хората, обект на критики и обиди от потребителите.

Коментарите, мненията и публикациите на посетителите принадлежат на техните автори! Екипът на Slivnitsa.com не носи отговорност за тяхната истинност и коректност.

Екипът на Slivnitsa.com не носи отговорност за външните линкове към други сайтове. Тези сайтове не се редактират от нас и съдържанието им може да бъде променено по всяко време. Въпреки това, екипът ни ще се грижи да публикуваме линкове към качествени сайтове с полезна информация.

Използване на Cookies (компютърни/браузърни бисквитки)

Сайтът Slivnitsa.com използва cookies.

Използваме следните cookies:
– Сесийни cookies – Ако сте автор в Slivnitsa.com, то вие задължително имате нужда от тях, за да влезете успешно в административната секция.
– Cookies за общите условия (според закон в EU) – за да запомним, че сте приели общите условия на сайта и за да не се показва това съобщение отново!

Cookies в Slivnitsa.com се използват най-вече от трети страни и ние нямаме контрол над тяхната по-нататъшна употреба. Някои от тези cookies могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър и/или следвайки инструкциите на съответните сайтове. По-долу са изброени бисквитките, които използваме на всички или на отделни страници:
– Google Analytics – генерира статистика за посещенията в сайта – за отказ вижте https://support.google.com/analytics/answer/181881
– Sinoptik.bg – показва прогнозата за времето
– Реклами – събират (анонимни) данни, за да показват индивидуално насочени (targeted) реклами
Adsense – https://www.google.com/adsense
Insert.bg – http://insert.bg/
Adwise – за повече информация посетете https://www.adwise.bg/
Възможно е в даден момент да използваме други рекламни софтуери, с цел показване на реклами
– Видео и снимки – възможно е отделни използвани услуги да използват cookies, а други – да не използват
youtube.com – показва вградено видео от сайта http://youtube.com
vbox7.com – показва вградено видео от сайта http://vbox7.com
Възможно е да се използват снимки от чужди сайтове (най-често надеждни сайтове), които на свой ред да използват cookies.
– Този списък може да не е напълно изчерпателен, тъй като ново-публикувано съдържание може да съдържа връзка към други услуги, несъществуващи или неизползвани от нас към днешна дата! Ако имате някакви притеснения напомняме, че посещението на Slivnitsa.com е напълно по ваше желание и вие решавате дали да го посетите!

Cookies (бисквитки) могат да бъдат изтрити от вашия браузър. Моля, следвайте изструкциите за вашия браузър, предоставени в неговото ръководство (секция Help – автивиране с бутон F1) или в Интернет сайта на браузъра.

Тези условия са предмет на промяна във всеки един момент, без предизвестие. Проверявайте периодично тези условия.

Последна промяна: Февруари 2016

2 коментара и връзки към “Условия за ползване и Авторски права”

 1. Ventseslava Todorova каза:

  Здравейте,
  аз работя във фирма Минерал 2000, притежаваща концесията на кариера „Козяк“, никъде в бизнес сектора на сайта не я видях. Бихте могли да се осведомите по-добре, кои фирми извършват дейност на територията на общината, те никак не са много както всички знаем.

 2. Занка Рускова каза:

  Здравейте! Имам фирма за компютърни услуги. Бих искала да е упомената в раздел „Услуги“. Бихте ли ми подсказали как да стане това? Фирмата ми е „ЕЛСИ 07“ и извършва всякакъв вид компютърни услуги плюс ламиниране и подвързване.
  Благодаря предварително!
  С поздрав: Занка Рускова


Връзки към тази страница

  Коментирай

  Моля, пишете на кирилица! Останалите коментари няма да бъдат публикувани!